مدیریت عامل
مهندس خیرآبادی       6596 315 0913

مدیریت کارخانه
آقای علیان                 5291 313 0913

واحد فروش
حجازی     9098 790 0913

   آدرس کارخانه:  اصفهان . شهرک صنعتی امیرکبیر. خیابان مشیر الدوله، پلاک 79

تلفن: 0017 3386 031

فکس: 7953 3386 031

ایمیل
novinsteelco@gmail.com


https://goo.gl/maps/646tRYpDtg8iypKg8