مدیریت عامل : مهندس خیرآبادی - 5696 315 0913

مدیریت کارخانه : مهندس علیان-    5291 313 0913

واحد فروش :   9098 790 0913

   40آدرس کارخانه و دفتر مرکزی : اصفهان . شهرک صنعتی محمودآباد . بعد از خیابان 

تلفن : 75 72 80 33 031

تلفن : 72 72 80 33 031

email : www.novinsteelco@gmail.com


c